Home Nghiệp Vụ Sư Phạm

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Căn cứ quyết định số 5562/QĐ–BGDĐT về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.